Ο Νέος κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (General Data Protection Regulation (GDPR) – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) θα ισχύσει σε όλα τα Κράτη – Μέλη από την 25η Μαΐου 2018 και θα πρέπει να εφαρμοσθεί από όλες τις Εταιρείες και Οργανισμούς, χωρίς να απαιτείται η αντίστοιχη Εθνική Νομοθεσία.

Η μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του κανονισμού επιφέρει πρόστιμα που αγγίζουν ακόμα και το 4% του Κύκλου Εργασιών του Ομίλου Επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως του ποια επιχείρηση αφορά η παράβαση.

Στο workshop αυτό θα γίνει αναφορά στις αλλαγές που φέρνει ο νέος Κανονισμός, καθώς και σε μέτρα (σχέδια, πολιτικές, πρακτικές, κλπ.), που διασφαλίζουν την Εμπιστευτικότητα, την Ακεραιότητα και τη Διαθεσιμότητα των Προσωπικών Δεδομένων, τα οποία συλλέγονται, επεξεργάζονται, μεταδίδονται και χρησιμοποιούνται από κάθε Οργανισμό.

 

Ομιλητές: Ιωάννης Κυριαζόγλου & Γεώργιος Βάβουλας